Kopiranje datuma sa formatom u text EXCEL 2013

Ako ste došli u priliku da formatirani datum “25.03.2015.” iskoprate u novu ćeliju da biste iskoristili tekst kako je i prikazan

naišli ste na problem excel kopira vrednosti tj. 47342 .

Način da se ovo zaobiđe je sledeći:

U ćeliji A1 je formatiran datum “25.03.2015.” u novoj ćeliji kucajte formulu =TEXT(A1;”DD”&”.”&”MM”&”.”&”YYYY”)

i dalje raditi sa ćelijom koja ima tekst.